Comarch ERP Optima
Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.
Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

• zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
• rejestrów VAT
• ewidencji dodatkowej,
• ewidencji wynagrodzeń,
• rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
• spisu z natury
• naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie deklaracji podatkowych,
• możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

ksiegowosc_obrazek

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Moduł Księga Handlowa:

• tworzenie okresów obrachunkowych
• stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
• księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
• generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
• wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
• predekretację dokumentów,
• prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
• sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7
• rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
• obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
• inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego
• oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
• księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
• parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
• generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków
• tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł Księga Handlowa PLUS dodatkowo:

• zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
• opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
• przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
• generowanie przeszacowania walut.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

• automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
• generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
• zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
• ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
• uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
• zawieszenie amortyzacji środka trwałego (zobacz film),
• ewidencję środków trwałych będących w budowie,
• przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

kasa bank

Chcesz przetestować? Masz pytania?

Umów się na bezpłatną prezentację Comarch ERP OPTIMA

bezpłatna prezentacja

„Nasze wdrożenia,
są początkiem długoletniej współpracy…”

Kompleksowość naszych usług oraz wysoki standard obsługi powodują, że klienci mają poczucie stabilności. Znamy procesy zachodzące w firmach oraz doradzamy, jak coraz lepiej prowadzić biznes. Dostarczane systemy IT rozwijają się wraz z firmami naszych klientów. Wdrożenie systemu informatycznego to początek długoletniej współpracy.

Optima ksiegowość