Comarch ERP XL
Finanse i księgowość

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm  księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się,  użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.
monitoring_kosztow

Monitoring kosztów

 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
 • Elastyczne wystawianie kompensat –  ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
plynnosc_finansowa

VAT pod kontrolą

 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Szeroka paleta form płatności

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej  z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

Pozostałe funkcje modułu finanse i księgowość w ERP Comarch XL

Wielowalutowość
 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych – po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) –  kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.
Uwzględnienie specyfik produktów finansowych
 • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).
Ewidencja składników majątku trwałego
 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa,
 • Sprawna ewidencja wyposażenia,
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów, np.:przyjęcie składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, likwidacja składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.
Amortyzacja składników majątku trwałego
 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środktów trwałych:ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
 • ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.
Dynamiczne raportowanie
 • Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

Chcesz przetestować Comarch ERP XL?

Umów się na bezpłatną prezentację!

bezpłatna prezentacja

„Nasze wdrożenia,
są początkiem długoletniej współpracy…”

Kompleksowość naszych usług oraz wysoki standard obsługi powodują, że klienci mają poczucie stabilności. Znamy procesy zachodzące w firmach oraz doradzamy, jak coraz lepiej prowadzić biznes. Dostarczane systemy IT rozwijają się wraz z firmami naszych klientów. Wdrożenie systemu informatycznego to początek długoletniej współpracy.

Finanse i księgowość